Natur og miljø

Hovedmålet med DNT Sørs naturforvaltningsarbeid er å sikre friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. Dette gjøres gjennom deltakelse i lokal arealforvaltning og ved å bidra til en samfunnsutvikling som styrker det enkle og natur- og klimavennlige friluftslivets vilkår. Natur- og miljøvernstrategi for DNT gir klare føringer for arbeidet. 

Alle DNT Sørs 12  fjellhytter ligger i Nasjonalt villreinområde, og 11 av de er også i Setesdal Vesthei, Ryfylke og Frafjordheiene verneområde. Vi jobber for en god balanse mellom bruk og vern av natur og friluftsområder. 

Verneområdets formål er i korte trekk å ta vare på et spesielt og sammenhengende heieområde, dyre- og planteliv, stølsområde og andre kulturverdier. Spesielt skal en ta vare på viktige deler av villreinen sitt leveområde. Les mer om villreinen på egen side.

Forum for natur og friluftsliv (FNF Agder) 

DNT Sør er medlem i FNF Agder. FNF Agder er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner i Aust-Agder og Vest-Agder. FNFs formål er å styrke samarbeidet mellom organisasjonene, og å jobbe for økt fokus på saker innen foreningenes interesseområder. FNF Agder følger med på plansaker og konsesjonssøknader som berører natur- og friluftslivsinteresser. Der organisasjonene har felles interesser, lages det felles høringsuttalelser.

DNT Sør og DNT mener det haster å stanse tapet av natur, og etterlyser en mer naturvennlig fornybarsatsing. Les mer på DNTs vindkraftside.

Klikk her for å skrive tekst.

Mål, strategier og bakgrunn

En viktig forutsetning for friluftslivet i Norge er retten til fri ferdsel i natur; allemannsretten. DNT arbeider for å sikre fremtide generasjoner mulighet til å ferdes fritt i naturen. 

Bærekraftige veivalg handler om å ta vare på natur og samtidig bidra til et mer klimavennlig samfunn. I DNT bruker vi begrepet for tre områder: natur og miljø, økonomi og menneskene. Å tilrettelegge for et enkelt friluftsliv og bidra til å ta vare på natur er viktige bidrag til et lavutslippssamfunn.

Nedbygging av viktige natur- og friluftslivsområder, landskapsendringer og reduksjon av naturmangfoldet gir dårligere mulighet til gode naturopplevelser. DNT jobber for bevaring av viktige natur- og friluftslivsområder og landskapskvaliteter.