Årsmøte tirsdag 19. april klokken 18:00

Velkommen til årsmøtet i DNT Sør   TIRSDAG 19. APRIL KL 18.00 
Sted: Scandic Kristiansand Bystranda. Kart over møtested.


Alle medlemmer over 15 år oppfordres til å komme.  

Velkommen til DNT Sørs årsmøte tirsdag 19. april klokken 18:00

Saksliste:

1.       Åpning ved styrets leder 

2 a.   Valg av dirigent
2 b.    Godkjenning av innkalling og saksliste
2 c.     Valg av referent
2 d.   Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 

3 a.    Årsmøteprotokoll forrige årsmøte

4 a.    Årsberetning 2015    
4 b.    Regnskap 2015
4 c.     Budsjett 2016
4 d.   Revisjonsberetning

5.       Kontingentfastsettelse for år 2017
5 b.    Styrets forslag: DNT Sør følger DNTs anbefalte satser.  

6.       Innkomne forslag fra medlemmer

7.       Valg av styre, valgkomité og revisor
7a.     Valg av styre iht Sak 7a Valg av styre

7b.     Valg av valgkomité iht Sak 7b Valg av valgkomité
7c.      Styrets forslag: DNT Sør gjenvelger iRevisjon v/Kjell Arnvard som revisor.

Saksdokumenter (vedlegg til agenda): 

-DNT Sørs årsmøteprotokoll fra 2015

-DNT Sørs årsrapport 2015 inkl. regnskap, årsberetning og
revisors beretning

-Nåværende vedtekter

-Sak 7a Valg av styre

-Sak 7b Valg av valgkomitè

Du finner tidligere års årsberetninger samt DNT Sørs vedtekter under "Om oss"

Innkomne forslag fra medlemmer skal være administrasjonen i hende senest 2 uker før årsmøtet, dvs. 12. april

Hilsen Styret og administrasjonen i DNT Sør

Skrevet av Mona Birkeland 3. mars 2016