Norgeshistoriens største arealsak

Vindkraftbefaring i Egersund Vindkraftverk.
Vindkraftbefaring i Egersund Vindkraftverk. Foto: Marius Dalseg Sætre

Regjeringens forslag til ny Stortingsmelding om Vindkraft på land er nå til behandling i energi- og miljøkomitéen. Foreløpig dato for behandling i Stortinget er 1.12.20. DNT er tydelige på våre innspill til meldinga. Kunnskapshull må tettes, medvirkning styrkes og konsekvensutredningene må bli bedre - dette er noen av DNTs innspill.  Se hele innspillet i artikkelen. 

DNT Sør er sammen med FNF Agder aktive i arbeidet for å bevare natur - vi kan ikke redde klimaet ved å ofre urørt natur. Nå forsøker vi å opplyse Agderbenken om våre innspill til den videre behandlingen. 


Innspill til Meld. St. 28 (2019–2020) Vindkraft på land — Endringer i Konsesjonsbehandlingen


1. Vi trenger en helhetlig plan og strategi for fornybar energiproduksjon

2. De dårlige vindkraftprosjektene må skrinlegges tidlig

3. Det må settes klare kriterier i energiloven for tildeling av konsesjon

4. Detaljene om prosjektet må bli kjent før konsesjonen gis

5. Konsekvensutredningene må bli bedre

6. Miljøforvaltningen må få en sterkere rolle

7. Naturmangfoldloven må brukes

9. Konsesjoner må kunne trekkes tilbake dersom ny og viktig kunnskap framkommer

10.Pausen i konsesjonstildeling må fortsette

11.Kommunene må kunne si nei

12.En bredt sammensatt ressursgruppe bør følge arbeidet med endringer i konsesjonssystemet

13.Kunnskapshullene må tettes

14.Kostnader ved miljø- og naturforringelse skal bæres av tiltakshaver ved nedleggelse av vindkraftverk


Se fullstendig innspill i denne lenken!