Verdifull natur i det foreslåtte vindkraftkartet!

Vindkraftbefaring i Egersund Vindkraftverk.
Vindkraftbefaring i Egersund Vindkraftverk. Foto: Marius Dalseg Sætre

DNT Sørs høringssvar til Nasjonal ramme for vindkraft på land er levert. Rammen ivaretar ikke hensynet til natur og friluftsliv tilstrekkelig og bør derfor ikke brukes. Mer kunnskap må på plass!

La kommunene samle kunnskapen først

DNT Sør er meget tydelig i sitt høringssvar til "Nasjonal ramme for vindkraft på land". DNT Sør mener at kunnskapen i nasjonal ramme må suppleres med kunnskap fra kommunale kartlegginger og verdisetting av friluftslivsområder og natur- og landskapskvaliteter. Dette arbeidet er ikke ferdigstilt av alle kommuner i regionen. De kommunene som sendte dette inn i innledende innspillsrunde er nok noe overrasket over at innspillene ikke er tatt bedre hensyn til i den foreslåtte rammen.  Ingen friluftslivsområder utover statlig sikrede områder er ekskludert for vindkraftutbygging i det foreslåtte kartet.  

La vern være vern!

DNT Sør mener også at de områder som har vernestatus bør skjermes fra vindkraftutbygging. Det er en god grunn til at verdifull natur har fått vernestatus. Dette minner vi om i vårt høringssvar. 

Sumvirkninger og samlet last

Nasjonal ramme mangler en tilstrekkelig vurdering av sumvirkninger og samlet last. Av NVEs totalt utpekt areal nasjonalt på 16705 km2 befinner 3682 km2, altså hele 23 %, seg i Agder. Det er langt mer enn de 4,6 % som er hva Agder utgjør av Norges totale areal. Det meste er innenfor 1,5 timers biltur fra byene ved sørlandskysten.  

DNT Sør mener kunnskapen som ligger i Nasjonal ramme må suppleres med kunnskap og vurderinger av sumvirkninger og samlet last.  

Agders bidrag, og natur og friluftslivets last er allerede svært stor gjennom utbygd vannkraft med magasiner, dammer, rør og ledningsnett.  

Med de gitte konsesjoner og pågående utbygginger innen vindkraft vil Agders bidrag til fornybar energi, og belastning for naturen og friluftslivet være stor nok.

FNF Agder (Forum for natur og friluftsliv) har også levert et solid høringssvar. DNT Sør er medlems i FNF Agder som vi støtter oss til i mange naturforvaltningssaker. 

DNT Sørs naboforeninger i øst og vest Aust-Agder Turistforening og Flekkefjord og Oplands Turistforening har også sendt inn høringssvar til rammen.

DNT har sendt inn et grundig høringssvar som også påpeker mangler ved konsesjonsprosessen når utbyggere søker om å etablere vindkraftverk. I svaret begrunnes også mangelen på kunnskap om verdifull natur og friluftslivsområder på en god måte.  

– Vi er klar i vår melding til regjeringen; kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for de utpekte områdene er for svakt. For å bruke et uttrykk de fleste turfolk kan kjenne seg igjen i; Det er ikke mulig å tegne et kart når terrenget er ukjent. Miljødirektoratet har selv understreket at rammen mangler kunnskap om sammenhengende naturområder med urørt preg. I tillegg kommer kunnskap om friluftsliv, reindrift, dyre- og fugleliv. Grunnleggede kunnskap om områdene er en åpenbar mangel ved Nasjonal ramme, og alene en viktig nok grunn til at kartet ikke kan brukes, sier styreleder i DNT, Per Hanasand. 

Her kan du lese DNT Sørs fullstendige høringssvar

Her kan du lese DNTs fullstendige høringssvar

Her kan du lese FNF Agders høringssvar

Se alle høringssvar på OEDs hjemmeside.