Del | Tilbake | Skriv ut | Tips en venn

DATOER FOR FERDSELSRESTRIKSJONER I TREKK- OG KALVINGSOMRÅDER i Setesdal Vesthei

15.04. - 20.05.*  p.a. Ferdselsforbud i området mellom Svartenut til Øyuvsbu
25.04. - 31.05.    p.a. Ferdselsforbud i området fra Stavskar til Bossbu
25.04. - 31.05.    p.a. Ferdselsforbud i området rundt Sloaros  

* NB! Pga. at påsken er så sen og 15.04. er midt i påsken, har vernemyndighetene gitt oss tillatelse til å ta ned kvistene på strekningen Svartenut-Øyuvsbu først innen 3. påskedag, dvs. senest i løpet av 2. påskedag blir de tatt ned. Vel å merke må det tas forbehold om vær og føreforhold når grunneier planlegger å ta ned kvistene. Vær alltid utrustet med kart og kompass i fjellet.  

Last ned DNTs kvistekart for hele landet.

For overblikkets skyld, se vårt svært enkle oversiktskart DNT Sørs hytte- og løypekart hvor våre 12 hytter.
I Kirkegata 15, Kristiansand selger vi ellers våre turkart "Setesdal Vesthei Sør" og "Setesdal Vesthei Nord". Her ser du også hvor og når ferdselsrestriksjonene gjelder. Sloaros dekkes av Hovden Nord.  

Setesdal Vesthei Sør, som dekker fra sør ved Ljosland i Åseral til nord ved Suleskarvegen.
Setesdal Vesthei Nord, som dekker fra sør ved Suleskarvegen til nord ved Ljosådalen og Hisdal i Bykle.
Kartene går langt inn i Sirdalsheiene, og det er ikke lenger et «hull» nordover til turkartet «Hovden Sør». Kartene overlapper ved Øyuvsbu og Håheller (Suleskarvegen).

Turkartene kan kjøpes enkeltvis eller i mappe med begge:

Medlemspris:      Mappe, kr 320,- / Enkelt, kr 169,-
Veiledende:        Mappe, kr 379,- / Enkelt, kr 199,-

SETESDAL VESTHEI OG RYFYLKEHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Heiene er varig vernet som landskapsvernområde, biotopvernområde eller naturreservat. Totalt omfatter disse et areal på 3629 km2 fordelt på 10 kommuner i Agder-fylkene og Rogaland.  Formålet er i korte trekk å ta vare på et særmerka og sammenhengende heieområde, dyre- og planteliv, stølsområde og andre kulturverdier. Spesielt skal en ta vare på viktige deler av villreinen sitt leveområde. 

Området kan langt på veg brukes som før vernet. Likevel:

  • - Det må ikke gjøres inngrep som vesentlig kan endre eller innvirke på landskapet.
  • - All ferdsel skal skje hensynsfullt, for ikke å skade natur- og kulturverdier, forstyrre dyrelivet eller være til ulempe for andre. For å gi villreinen best mulige vilkår til trekk og kalving, er det i perioder ferdselsforbud i deler av området – se mer om dette på www.svr.no. Ferdsel til fots som følger veg eller merket løype er likevel tillatt.
  • - Av hensyn til både viltet og bufe på beite er det viktig at de som ferdes i heiene med hund følger reglene om båndtvang .
  • - Hvis du finner skadede eller døde dyr ber vi deg merke deg stedet og varsle grunneier (bufe), viltnemnd (vilt) eller Statens naturoppsyn.
  • - Sykkel kan brukes på veger, men ikke ute i terrenget eller langs merkede løyper.

 

Heia har alltid vært en viktig ressurs for bygdefolket, og noen steder finner en også eksempler på fast bosetting. Nordvest for Langevatn på Ljosland ligger Bustøl. Her bodde et ungt par fra 1845 til 1864. Det bodde også folk i Skothommen fra 1860 til 1876. På gården Pytten var det også bosetting fra 1788. Gården ble fraflyttet i 1951. Pytten ligger i Bygland, men har naturlig tilkomst fra Åseral. Heieområdene nærmest bygda ble tradisjonelt brukt til heieslått, og ble kalt heimeheia. Her lå folk og fe på ødegårder om sommeren for å slå gras til vinterfor. Områdene lenger inn ble kalt drifteheia. Der ble beite oftest leid bort. 
I 1906 og 1908 ble flere teiger ved Nedre Vivatn kjøpt opp av skotten Edward T. Salvesen. I årene 1910 - 1912 satte han opp Lordehytta.

Sporadisk trekker villreinen sørover til Åseral. Med sin nomadiske livsstil krever den store leveområder. Ofte blir områdene brukt i sykluser på 10-15 år, avhengig av kvaliteten på beitet. Tidvis kan det være et problem at beite i høgheia iser ned. Da blir gjerne lavereliggende områder brukt. Levesettet stiller krav om store areal, og gjør at villreinen må forvaltes på tvers av kommunegrenser.

Informasjonen er hentet fra brosjyren ”Velkomen til verneområda i Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane” som er utgitt av:

Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane 
Landskapsvernområde
Forvaltningssekretariatet
c/o Valle kommune, 
4747 Valle 

www.svr.no

SVR er et samarbeid mellom kommunene Bygland, Bykle, Forsand, Kvinesdal, Hægebostad, Sirdal, Valle, Åseral, Suldal og Hjelmeland.

Til slutt en historie om Thorvald Meyer Heiberg og luksusjakt i Heibergheiane (Youtube)   

Turkart over Setesdal Vesthei

Nye turkart over Setesdal VestheiSetesdal Vesthei - nord og sør 1:50 000 kan kjøpes hos DNT Sør i Kirkegata 15.
Som DNT-medlem får du 15 % rabatt på turkartserien.
Medlemspris:      Mappe, kr 320,- / Enkelt, kr 169,-
Veiledende:        Mappe, kr 379,- / Enkelt, kr 199,-

 

 

Les mer